О ПРОЈЕКТУ

Социјални утицај Пројекта

је очигледан у самом његовом фокусу: јачање самодовољности српске економије (пре свега пољопривреде и услужног сектора у руралним срединама), што је свакако важан национални приоритет у новоствореним околностима након пандемије Covid-19 и економских и финансијских нестабилности које су настале због украјинске кризе.

The farmer's hand, the woman holding the vegetable in her hand and the background of a rice field.

Научни утицај Пројекта

 се огледа у његовом сагледавању постојећих знања која ће бити структурирана и презентована академској зајединици преко научних публикација. Осим тога, експерти који ће бити укључени у реализацију Пројекта ће унапредити знања у свом домену и биће компетентнији да обављају наставнички рад на свим нивоима студија, чиме ће допринети подизању степена компетенција код будућих генерација.

Социо-економски утицај Пројекта

је најочигледнији, јер транзиција ка циркуларној економији подразумева комплексне промене у економској и социјалној сфери. Најважнија дугорочна корист се огледа у креирању основа за планирање и систематски приступ питањима руралног развоја, оснаживања жена, подршци породицама у руралним срединама, као и у стварању услова за запошљавање особа са нижим степеном квалификација, као и особа са посебним потребама – имајући у виду да се запошљавање које је засновано на принципима циркуларне економије обавља на локалном нивоу. Реализација пројекта ће такође створити основу за креирање будућих системских решења проблема регионалних разлика у Републици Србији. Као резултат, може се очекивати више балансиран развој и смањење миграција са села у градове.

educons_uticaj

Утицај на образовање

се огледа пре свега и томе пто пројекат подразумева сакупљање, класификацију и обраду података у области за коју су веома ретка истраживања. Као резултат, биће креирана јединствена и прва база података која ће моћи да послужи у будућим истраживањима и едукацији у области циркуларне економије, при чему се мора нагласити да циркуларна економија није довољно укључена у студијске програме високог образовања у Републици Србији.

Краткорочни утицај Пројекта

је заснован на његовом фокусу на стицање увида у степен информисаности локалних самоуправа, економских субјеката и грађана када је у питању циркуларна транзиција Републике Србије.

educons_uticaj2

Дугорочни утицај Пројекта

 је заснован на сакупљању података и информација које могу послужити као инпути за дефинисање будуће Стратегије циркуларне транзиције Републике Србије, која треба да представља кровни документ за реализацију свих будућих активности у овој области. Република Србија ће, применом циркуларности у својој економији на дужи рок, моћи да смањи увоз, повећа конкурентност, смањи штетни утицај на климатске промене, смањи ниво загађења, спроводи оптималну употребу сиривина и енергетских ресурса, да равномерније развија своје регионе, подржи рурални развој и запошљавање теже запошљивих категорија становништва.