РАДНИ ПАКЕТИ

РАДНИ ПАКЕТ 1

Глобални изазови и националне економије.

Циљеви.

Дефинисање трендова, промена и изазова у глобалној економији које су настале као резултат пандемије и украјинске кризе; анализа специфичности у погледу снабдевања енергијом и осталим природним ресурсима, храном, вештачким ђубривима и осталим ресурсима који су потребни за континуирано функсионисање српске економије.

 

D1.1. План реализације радног пакета 1

D1.2 Монографија: “Одрживи развој, зелена транзиција Европе и Западног Балкана: изазови и перспективе” (ПДФ)

D1.3. Извештај о реализацији Радног пакета 1

Први шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 1 (ПДФ)

Други шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 1 (ПДФ)

Трећи шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 1

Финални извештај о реализацији Радног пакета 1

РАДНИ ПАКЕТ 2

Циркуларна економија, рурални развој и улога жена.

Циљеви.

Дефинисање општих услова и изазова са којима се сусреће економија Републике Србије до 2025 године, са пројекцијама до 2035, преглед места и улоге циркуларне економије у пољопривреди и услужним делатностима у руралним срединама.

 

D2.1. План реализације Радног пакета 2

D2.2. Извештај: Циркуларна економија у развојним стратегијама ЕУ (едукативно-информативна брошура) (ПДФ) – Брошура је представљена на Првом округлом столу (фото).

D2.3. Монографија: “Политика економског развоја”

D.2.4. Едукативно-информативна брошура: Циркуларна економија као покретач оснаживања младих у руралним подручјима(ПДФ)

D2.5. Извештај о реализацији Радног пакета 2

Први шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 2 (ПДФ)

Други шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 2 (ПДФ)

Трећи шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 2

Финални извештај о реализацији Радног пакета 2

РАДНИ ПАКЕТ 3

Дефинисање капацитета српске економије за циркуларност.

Циљеви.

Не постоје свеобухватни и релевантни подаци о циркуларној економији и њеној перспективи у Републици Србији, тако да је планирано да се обави прво истраживање ове врсте на територији Републике Србије. Специфичан циљ пројекта је формирање Радне групе, коју ће чинити представници институција које су од посебног значаја за економију Републике Србије и / или чије је функционисање под великим утицајем промена на глобалној економској сцени. Током овог дела истраживања обавиће се сакупљање неопходних података, обрада података и презентација резултата. Посебна пажња биће посвећена процени капацитета циркуларности пољопривреде и руралних средина.

D 3.1. План реализације Радног пакета 3 (ПДФ)

D 3.2. План међусекторске сарадње (ПДФ)

D 3.3. Извештај са реализованих посета, са дефинисаном Радном групом

Најава Првог округлог стола, са оснивањем Радно-саветодавне групе

Извештај са првог округлог стола, Врдник, 22.11.2023 (ПДФ)

Презентације

Извештај са теренски посета – коначни резултати истраживања у руралним регионима Републике Србије  (ПДФ)

D 3.4. Извештај са теренских посета

Теренска посета хотелу „Мишић“, Ћуковац, Врање, Пчињски округ, 30.03.2024. (ПДФ)

Извештај са теренских посета привредним субјектима

D 3.5. База података: База података о индикаторима циркуларне економије (ПДФ)

Извештај о обуци за коришћење софтвера за обраду података (PDF)

Извештај о реализованом истраживању (прва фаза) (PDF)

D 3.6. Извештај са реализованих посета          

Прва радионица (ПДФ) – Фото галерија
Друга радионица (ПДФ) – Фото галерија
Трећа радионица (ПДФ) – Фото галерија

D 3.7. Монографија: Циркуларна економија као покретач креирања новог економског идентитета Републике Србије: ставови, имплементација, изазови и перспективе

D 3.8. Извештај о реализацији Радног пакета 3

Први шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 3 (ПДФ)

Други шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 3  (ПДФ)

Трећи шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 3

Финални извештај о реализацији Радног пакета 3

РАДНИ ПАКЕТ 4

Дисеминација, промоција и експлоатација пројектних резултата.

Циљеви.

Циљеви промоције резултата пројекта су: повећање степена информисаности о циркуларној економији, развој механизама јавно-приватног дијалога, комуникација са циљним групама и заинтересованим странама, као и организација одгађаја на којима ће се представљати резултати пројекта. Циљне групе укључују, пре свега, доносиоце политика и регулатива, компаније, научну заједницу и студенте.

План дисеминације и промоције (ПДФ)

D 4.1. Израда профила на социјалној мрежи (LinkedIn)

D 4.2. Израда интернет странице

D 4.3. Видео материјал о гостовању на телевизијској станици са националном фреквенцијом:

           D 4.3.1. Прво гостовање

           D 4.3.2. Друго гостовање

D 4.4. Објављена 4 научна рада у open access чласописима категорије М20

Први рад

Sustainable transition of the Republic of Serbia: measuring capacity for circularity in agriculture and rural areas  https://doi.org/10.1186/s13705-023-00413-4

Други рад

“International relations challenges and sustainable development in developing countries after 2022: conceptualization of the risk assessment model” https://doi.org/10.1186/s13705-023-00430-3

Трећи рад

“Challenges of the green transition for the recovery of the Western Balkans” https://doi.org/10.1186/s13705-023-00421-4

Четврти рад

“Waste to energy as a driver towards a sustainable and circular energy future for the Balkan countries” https://doi.org/10.1186/s13705-023-00435-y

 
Пети рад

“Energy efficiency as a driver of the circular economy and carbon neutrality in selected countries of Southern Europe: a soft computing approach” https://doi.org/10.1186/s13705-024-00456-1

 

D 4.5. Водич о циркуларној економији за младе у руралним срединама

D 4.6. Извештај са радионице за младе у неразвијеним регионима Србије

            Четврта радионица

D 4.7. Информација о пројектним резултатима презентована на друштвеним мрежама и интернет страници

D 4.8. Спроведена процедура заштите интелектуалне својине (ПДФ)

D 4.9. Елаборат: Центар знања о циркуларној економији (оснивање, компетенције, активности)

D 4.10. Завршна конференција

Извештај о припремним активностима (ПДФ)
Извештај са Завршне конференције

D 4.11. Извештај о реализацији радног пакета 4 
 
           
Други ишестомесечни извештај о реализацији WP4 
 
Трећи шестомесечни извештај о реализацији WP4 
 
Финални извештај о реализацији Радног пакета 4

РАДНИ ПАКЕТ 5

Управљање пројектом.

Циљеви.

Основни циљ WP5 је установљавање механизама за управљање и несметану имплементацију пројекта, као и достизање пројектних циљева у предвиђеном квалитету и у датим роковима, у складу са расположивим финансијским и људским ресурсима. Специфични циљеви су:

  • Обезбедити адимистративно и оперативно управљање на основу правила и водича; осигурати несметану и правовремену имплементацију пројектних активности – што ће бити засновано на јасним каналима комуникације између чланова пројектног тима, као и између пројектног тима и Фонда за науку.
  • Обезбедити ефикасну координацију научних и иновативних активности које су предвиђене у плану рада; обезбеђивање ефикасне имплементације интеракције између задатака и радних пакета; израда резултата и исхода ради достизања циљева Пројекта.
  • Обезбедити висок квалитет рада и резултата, а на основу редовног надзора и контроле активности и исхода; идентификовање и управљање ризицима путем успостављања мреже за надзор и праћење ризика; поштовање родне равноравности.

Први шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 5 (ПДФ)

Други шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 5 (ПДФ)

Трећи шестомесечни извештај о реализацији Радног пакета 5

Финални извештај о реализацији Радног пакета 5