Објављен научни рад у open access часопису категорије М22

Од дана 15.09.2023 онлајн је доступан научни чланак под насловом “Sustainable transition of the Republic of Serbia: measuring capacity for circularity in agriculture and rural areas”, који је конципиран и припремљен у оквиру пројекта. Чланак приказује суштину и значај циркуларне економије, методологију која је развијена за потребе истраживања процене капацитета руралних средина Републике Србије за […]