Објављен научни рад у open access часопису категорије М22

news_cover
educirc_vestsajt-01

Од дана 15.09.2023 онлајн је доступан научни чланак под насловом “Sustainable transition of the Republic of Serbia: measuring capacity for circularity in agriculture and rural areas”, који је конципиран и припремљен у оквиру пројекта. Чланак приказује суштину и значај циркуларне економије, методологију која је развијена за потребе истраживања процене капацитета руралних средина Републике Србије за циркуларност (са упитником), указује на циљне групе испитаника, као и на очекиване исходе од значаја за доносиоце одлука у Републици Србији и одрживи развој у целини. Чланак је објављен у open access формату, у часопису категорије M22:

https://energsustainsoc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13705-023-00413-4